ÁSZF

Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza StajerFood mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő között az online szolgáltatásként bérelhető vendéglátói rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

A StajerFood és a Megrendelő közötti szerződés a Megrendelő általi szabályos regisztrációval, illetve a StajerFood a Megrendelővel közösen egyeztetett feltételekkel kitöltött és mindkét fél által aláírt megrendelő lappal jön létre.

A StajerFood fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról email formájában tájékoztatja a Megrendelőket.

A StajerFood biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Megrendelő számára a http://www.stajer.eu/aszf címen folyamatosan elérhető.

1. Teszt igénylés

A StajerFood által működtetett online vendéglátói rendszer (Rendszer) szolgáltatásai 30 napra ingyen elérhető (tesztelés, megismerés céljából) mindazok számára, akik érvényesen regisztrálnak a StajerFood weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy:

 • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője,
 • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Megrendelő nem veheti igénybe a StajerFood vendéglátói rendszert olyan vállalkozás támogatására, mely törvénytelen tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tartunk.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a teszt a Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Megrendelőt az online rendszer használatából kizárni.

A regisztrációt követően a Megrendelő egy informáló emailt kap.

2. Bérleti díj

A StajerFood rendszer egy vendéglátói online szoftver.

A szolgáltatás havi díja a stajer.eu weboldalon megtekinthető.

2.1. StajerFood ügyviteli rendszer 30 napos ingyenes próbaidő

Minden először regisztrált Megrendelő számára a StajerFood rendszerének igénylésekor 30 napos ingyenes próbaidőt biztosítunk.

Ez alatt az időszak alatt a StajerFood rendszer minden alapfunkciója a normál használati feltételeknek megfelelően működik, teljesértékű rendszerként használható. A próbaidő alatt a bizonyos, feláras – extra – szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el.

Az ingyenes próbaidőszak végén a StajerFood rendszer működése a Megrendelő részére amennyiben másként nem rendelkezik – külön indoklás nélkül leáll. A bevitt adatok nem vesznek el azok a Megrendelő külön kérésére átadásra kerülnek.

2.2. StajerFood rendszer bérleti díjak fizetési módja

A bérleti díjat a Megrendelő előre fizeti meg a StajerFood számára. A bérleti díj fizetése a Megrendelő számára választható (havi- negyedéves-féléves-éves) módon történik. A befizetett összeget a StajerFood tartja nyilván, és Megrendelő számára a fizetési időszaknak megfelelően (havi-negyedéves-féléves-éves) rendszerességgel biztosít elszámolást az aktuális egyenlegéről. A Megrendelő a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a StajerFood bankszámlájára. A bérleti díj megfizetése attól a naptól esedékes, amikor a Megrendelő aláírja a megrendelő lapot.

Az online szolgáltatásként bérelhető StajerFood rendszer bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését, a későbbiek során a fejlesztéseket, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését.

A rendszeres bruttó bérleti díj a megrendelő lapban szereplő szolgáltatási szint alapján kerül kiszámításra.

A Megrendelő a befizetést Forintban végzi a StajerFood számlájára. A bérleti díj tartalmazza a kötelező terheket. A bérleti díj tartalmazza az ügyfél és feladat kezelését, a napi adatmentést, korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati segítséget, a folyamatos fejlesztéseket.

A StajerFood fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Megrendelő kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer.

Előfizetési konstrukciók elérhetőek az alábbi oldalon: Áraink

3. A StajerFood kötelezettségei

A StajerFood a Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető vendéglátói rendszer működését 0-24 órában. A StajerFood garantálja, hogy a Megrendelő által felvitt adatok a rendszerből illetéktelenek részére nem kerülnek ki és azokat az adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Amennyiben a Megrendelő késedelmes információ szolgáltatása, vagy más okok miatt a StajerFood – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, a StajerFood köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt.

A StajerFood köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná vagy hátráltatná.

3.1. Felelősségkorlátozás

A StajerFood a Megrendelő(k) magatartásáért más Megrendelőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A StajerFood nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett. A StajerFood szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért.

Kizárt a StajerFood felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

3.2. Kártérítési felelősség

A StajerFood jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 2 (azaz kettő) havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

Teljesítés során a StajerFood alvállalkozót vehet igénybe.

3.3. Alvállalkozó bevonásának feltételei

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezné el;
 • A StajerFood jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni;
 • A StajerFood gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a StajerFood által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során a StajerFood nem kötelezettsége (felelőssége) a Megrendelők hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Megrendelők által a StajerFood rendelkezésére bocsátott anyagokat a StajerFood kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a StajerFood előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

4. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles a StajerFood szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a határidőre megfizetni. A Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést biztosítani.

A Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A StajerFood nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A StajerFood jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben a Megrendelő a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

Karbantartási célból a StajerFood üzemeltető személyzete jogosult a Megrendelő rendszerébe bejelentkezni.

5. Technikai feltételek

A StajerFood (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) ügyviteli rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://app.stajerfood.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni.

5.1. Bejelentkezés feltételei

 • Szélessávú internetkapcsolat;
 • Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+ vagy kompatibilis internet böngésző;
 • A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív Felhasználónév és jelszó ismerete;

5.2. Munkavégzés, használat feltételei

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Megrendelő befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, illetve a StajerFood felé lejárt tartozása nem áll fenn.

6. Rendelkezésre állás

A StajerFood garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a StajerFood szolgáltatása számára. Az előre tervezett és bejelentett karbantartási idők nem számítanak bele ebbe az időintervallumba.

7. Munkatársak elérési jogosultságának kezelése

A munkatársak a Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Megrendelő végzi az erre a célra kijelölt “Felhasználók” menüpontban. A Megrendelőnek lehetősége van a StajerFood csomagnak megfelelő számú munkatársat hozzáadni, törölni illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, deaktiválni.

A Megrendelő felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a StajerFood semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Titoktartás, adatvédelem

A StajerFood kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A StajerFood és a Megrendelő a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A StajerFood vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján a részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A StajerFood a Megrendelő által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Megrendelők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Megrendelő személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A StajerFood köteles a Megrendelő személyes adatait a Megrendelő kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Megrendelő a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a StajerFood a Megrendelő adatait 30 napig tárolja.

8.1. Naplóbejegyzések használata

A StajerFood weboldal úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Megrendelő által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt.

Előbbiek célja, hogy a StajerFood ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak össze konkrét természetes személlyel.

A StajerFood a Weboldalán úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Weboldal Megrendelői preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

8.2. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben a Megrendelő a StajerFood rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében különös gondossággal kell eljárnia (jelszavak védelme).

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Megrendelő által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 • A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását
 • Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor
 • Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra
 • Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt
 • Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, amikor be van jelentkezve a StajerFood rendszerébe.
 • A StajerFood rendszerét minden esetben a Kijelentkezés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

10. Szerződés megszűnésének esetei

A jelen szerződést mindkét fél azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül, mely kizárólag írásban – a gabor@stajerfood.hu email címre, valamint a megrendelő által megadott e-mail címre küldött emailben – történhet. Ebben az esetben a StajerFood 15 munkanapon belül és ellenszolgáltatás nélkül (amennyiben a Megrendelő igényli) segít és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő által a Rendszerben rögzített adatokat CSV formátumban.

A StajerFood azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • A Megrendelő az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha a Megrendelő a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a StajerFood – illetve az egyes Megrendelők – jogos érdekeit, különösen a StajerFood jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a StajerFood részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha a Megrendelő a StajerFood csapatát bármi egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött emailben – történhet. A StajerFood rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Megrendelő, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a StajerFood ingyen és 5 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja, amint a Megrendelő rendezi a számláját.

A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

11. Vitás kérdések rendezése

A Megrendelő esetleges panaszaival a StajerFood az alábbi weboldalon feltűntetett elérhetőségek egyikén keresheti fel: http://www.stajer.eu/kapcsolat/

A Megrendelő elfogadja, hogy a StajerFood ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Megrendelőknek, illetve az aktív rendszerrel rendelkező Megrendelőknek áll a rendelkezésére, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után.

A StajerFood-nak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2019.09.15.

A StajerFood fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére.